Ruhtinaskunta.fi - Toni Ahvenainen - Graafinen suunnittelu

Graafinen suunnittelu - Työnäytteitä - Toni Ahvenainen

Työkokemus: projektinhallinta, konseptisuunnittelu, grafiikka

Digitaalisen median ammattilaisena osaa­mi­seni on raken­tu­nut pää­asiassa yrit­tä­jyy­den kautta (Pixelem Oy 2001–2015). Yli kym­me­nen vuo­den aikana olen toi­mi­nut esi­mies­ase­massa sekä toteut­ta­nut verk­ko­vies­tin­tään liit­ty­viä pro­jek­teja yri­tyk­sille ja jul­ki­sille orga­ni­saa­ti­oille. Kykenen toi­mi­maan eri­lai­sissa verk­ko­vies­tin­nän ja digi­taa­li­sen median suun­nit­telu- ja arvioimis­teh­tä­vissä sekä osaan sovit­taa digi­taa­li­sen kult­tuu­rin, kuten esi­mer­kiksi sosiaa­li­sen median, mah­dol­li­suuk­sia yri­tys­ten ja orga­ni­saa­tioi­den toi­min­ta­tar­pei­siin.

Tälle sivulle olen kerännyt joitakin näyt­tei­tä aikai­sem­mista työ­teh­tä­vistä ja pro­jek­teista. Näyt­teet eivät kuvasta koko aikai­sem­paa työ­his­to­ri­aani, vaan olen pikem­min­kin poi­mi­nut omasta näkö­kul­mas­tani itsel­leni kaik­kein mieluisimmat toi­mek­si­annot mat­kan var­relta.

   050 344 8489
   toni.ahvenainen@outlook.com
   Tampere, Helsinki, Mikkeli
 Ota yhteyttä

Days of Zeiss

WEB-PROJEKTI
▫ BRAND ACTIVATION
▫ KONSEPTINSUUNNITTELU
▫ SISÄLLÖNTUOTANTO
▫ GRAFIIKKA
Days of Zeiss
Carl Zeiss AG

Days of Zeiss on Carl Zeiss AG:lle toteu­tettu 'brand activation' -pro­jekti, jonka tar­koi­tuk­sena on tuot­taa posi­tii­vista näky­vyyttä ver­kossa paitsi yri­tyk­sen val­mis­ta­mille kor­kea­luok­kai­sille objek­tii­veille, myös ZEISS-brändille itses­sään maa­il­man joh­ta­vana optis­ten jär­jes­tel­mien val­mis­ta­jana. Pro­jek­tin tavoit­teena oli visu­aa­li­sesti ja teks­tu­aa­li­sesti rik­kaan ker­to­muk­sen luo­mi­nen, joka tar­joaisi ins­pi­raa­tiota ja mie­len­kiin­toista sisäl­töä sitä seu­raa­ville valo­ku­vaa­jille ympäri maa­il­maa. Pro­jek­tin idea ja kon­septi mukai­le­vat ZEISSin omia mark­ki­nointi- ja asia­kas­mal­leja, ja koko­nai­suu­den näkö­kul­masta on mah­dol­lista sanoa, että omana itse­näi­sesti toteu­tet­tuna pro­jek­tina se tukee myös yri­tyk­sen muuta verk­ko­vies­tin­tää.

Tämän tyyppisen projektin yhtenä eri­tyi­senä haas­teena on ai­dos­ti mie­len­kiin­toi­sen si­säl­lön tuot­ta­mi­nen, sillä kame­ra­mark­ki­noiden koh­dalla ver­kosta on ver­ra­ten helppo löy­tää eri­lais­ten arvos­te­lujen ja tuo­te­ko­kei­lu­jen muo­dossa esi­tet­tyä mark­ki­noin­tia. Uskot­ta­vuus ja rehel­li­syys ovat pro­jek­tin avain­te­ki­jöitä myös siksi, että sosi­aa­lista mediaa hyö­dyn­tä­vässä vies­tin­nässä koh­de­ryh­miä ja -yhtei­söjä tulisi lähestyä hei­dän omien arvojen kautta tuot­taen sel­lai­sia sisäl­töjä, jotka koe­taan näi­den yhtei­sö­jen pii­rissä aidosti mie­len­kiin­toi­sina ja hyö­dyl­li­sinä. Sen vuoksi Days of Zeiss on muo­dol­taan suo­sit­tua Squarespace blogi-alus­taa hyö­dyn­tävä hen­ki­lö­koh­tai­nen nar­ra­tiivi, joka ker­too siitä, miten ZEISSin val­mis­tamat huip­pu­ob­jek­tii­vit ovat vai­kut­ta­neet omaan kuvaa­mi­seeni ja muut­ta­neet minua kuvaa­jana. Koko­nai­sen vuo­den kes­tävä hen­ki­lö­koh­tai­nen tarina koos­tuu yli sadasta sivusta teks­tiä ja kuvia kie­toen yhteen inspi­raa­ti­oon, kehi­tyk­seen ja väli­nei­siin liit­ty­viä kysy­myk­siä. Pro­jekti pyr­kii tar­jo­a­maan seu­raa­jil­leen paitsi ver­tais­ko­ke­mus­ten läh­teen, myös monia ins­pi­raa­tion ainek­sia eläh­dyt­tä­mään heidän omaa ku­vaa­mis­taan.

Days of Zeiss
image #2
Vaikka projektin tehtävänä on tuottaa näkyvyyttä ZEISSin objek­tii­veille, ei valo­ku­vauk­sessa viime kädessä ole kui­ten­kaan kyse tek­no­lo­giasta eivätkä väli­neet yksi­nään tee kenes­tä­kään parem­paa kuvaa­jaa. Pro­jek­tin ydin­viesti onkin se, että ins­pi­raa­tion kuvaa­mi­seen voi löy­tää paitsi omasta ainut­laa­tui­sesta elämästä, myös ulko­puo­li­sesta maail­masta riip­pu­matta siitä, kuinka arkinen tai taval­li­nen se on ver­rat­tuna valo­ku­vauk­sen his­to­rian suu­riin ker­to­muk­siin. Väli­nei­den val­mis­ta­jana ZEISSin vah­vuus pii­lee lopulta siinä, että yri­tyk­sen kor­kea­luok­kai­set objek­tii­vit ovat enem­män kuin osiensa summa ja vuo­si­kym­men­ten aikana ne ovat puhu­tel­leet monia eri valo­ku­vaa­jien suku­pol­via niin älyl­li­sellä kuin myös esteet­ti­sellä ja emo­tio­naa­li­sella tasolla. Sikäli kun valo­ku­vaus on niin kult­tuu­rin kuin myös tek­no­logian­kin välit­tä­mää toi­min­taa, itselle sopi­vien väli­nei­den löy­tä­mi­sellä on tär­keä rooli hen­ki­lö­koh­tai­sen ins­pi­raa­tion kan­nalta.

Brändin akti­voin­ti­pro­jek­tina Days of Zeiss on ollut menes­tyk­se­käs ja vuo­den aikana sen sisäl­töjä on ladattu glo­baa­listi yli 200 000 kertaa. Pro­jekti on saa­nut myös pal­jon kii­tosta kuvaa­jilta ympäri maa­il­maa ja sitä on kuvattu paitsi ins­pi­roi­vana, myös poik­keuk­sel­li­sen rehel­li­senä sen vuoksi, että näkö­kulma aihee­seen on niin hen­ki­lö­koh­tai­nen. Myös ZEISS on näh­nyt pro­jek­tin onnis­tu­neena hank­keena ja sitä on tuettu yri­tyk­sen pää­ma­jasta Sak­sasta käsin.

Osana ZEISS-yhteistyötä olen toteuttanut myös eng­lan­nin­kie­listä sisäl­töä yri­tyk­sen omaan Lenspire-julkai­suun, joka on yri­tyk­sen uusin verk­ko­vies­tin­tään suun­nattu mark­ki­noin­ti­työ­kalu. Olen teh­nyt Lenspireen esi­mer­kiksi haas­tat­te­luja Batis- ja Loxia-objek­tii­vi­per­hei­den huip­pu­suun­nit­te­li­joi­den kanssa ja ker­to­nut yksit­täi­sis­sä artik­ke­leissa myös omasta valo­ku­vaa­mi­ses­tani. Tämän lisäksi olen toi­mi­nut tuo­te­jul­kis­tus­ten yhtey­dessä ZEISSin avus­ta­jana yri­tyk­sen koti­pai­kassa Oberkochenissa Sak­sassa. ZEISS on maai­lman joh­tava optiikan ja kuvan­ta­misen yritys, jonka pää­lii­ke­toi­min­toja ovat moder­nien optis­ten jär­jes­tel­mien val­mis­ta­mi­nen niin teol­li­suu­den ja lää­ke­tie­teen, kuin myös kulut­ta­jien käyt­töön.

Days of Zeiss

Year of the Alpha

WEB-PROJEKTI
▫ BRAND ACTIVATION
▫ KONSEPTISUUNNITTELU
▫ PROJEKTINHALLINTA
▫ GRAFIIKKA
Tammikuun ensimmäisenä päivänä 2014 aloitin valokuvausprojektin 'Year of the Alpha – 52 Weeks of Sony Alpha Photography'. Hen­ki­lö­koh­tai­sen pro­jek­tini tavoit­teena oli paitsi oman visi­oni ja valo­ku­vauk­sel­li­sen iden­ti­teet­tini uudis­ta­mi­nen, mutta samalla halusin myös nähdä pal­jonko huo­lel­li­sesti suun­ni­teltu vuo­den mit­tai­nen valo­ku­vaus­pro­jekti voisi saada näky­vyyttä sosi­aa­li­sen median ver­kos­toissa. Pro­jek­tin kon­septi oli sen nimeä myöten tie­toi­sesti kyt­ketty Sonyn Alpha-brändiin, sillä halu­sin löy­tää hank­keel­leni ylei­sön nimen­omaan muista Sonyn jär­jes­tel­mä­ka­me­roita käyt­tä­vistä kuvaa­jista.

Year of the Alpha jakautui teemallisesti viiteen eri "vuo­den­ai­kaan", jotka ero­si­vat visu­aa­li­sesti toi­sis­taan: pimeys, kal­lis­tuma, kesän valo, Zeiss ja visio. Teemat hei­jas­te­li­vat omia kiin­nos­tuk­sen koh­tei­tani valo­ku­vauk­sessa ja pal­jas­tin teemat ylei­söl­leni sitä mukaa kun pro­jekti eteni. Näky­vyy­den var­mis­ta­mi­seksi käytin projektin tukena myös monia eri kanavia, joissa jaoin sään­nöl­li­sesti paitsi kul­loi­seen­kin tee­maan liit­ty­vää visu­aa­lista sisäl­töä, myös älyl­li­sesti poh­dis­ke­levia ja moni­ta­soi­sia valo­ku­vauk­sesta ker­to­via teks­tejä.

Year of the Alpha
Sony

Year of the Alpha menestyi paremmin kuin olin uskal­ta­nut kos­kaan toi­voa sitä aloit­ta­es­sani. Valo­ku­vani saa­vut­ti­vat näky­vyyttä ver­kossa ja pro­jek­tini oli näyt­tä­västi esillä esi­mer­kiksi sel­lai­silla tun­ne­tuilla si­vus­toilla kuten Stevehuffphotography.com, Boingboing.net, Phoblographer.com ja Lensbaby.com. Kah­den­toista kuu­kau­den aikana pro­jek­tini sisäl­töjä ladat­tiin yli 250 000 kertaa ja vuoden lopussa maa­il­man suu­rin digi­taa­li­seen valo­ku­vauk­seen kes­kit­tyvä verk­ko­si­vusto dpreview.com jul­kaisi pro­jek­tis­tani jutun etu­si­vullaan saa­vut­taen satoja tuhansia yksit­täi­siä latauk­sia (sivus­tolla vie­rai­lee yli 8 mil­joo­naa uniikkia käyt­tä­jää kuu­kau­dessa). Lopulta eräänä ilta­päi­vänä sain myös puhelun Sonylta: glo­baa­li elek­tro­niikka-alan suur­yri­tys halusi tehdä kans­sani brändi­ak­ti­voin­tiin liit­ty­vää pit­kä­jän­teistä yhteis­työtä.
Year of the Alpha


Sosiaalisen median voima piilee siinä, että ihmisten raken­ta­man yhtei­söl­li­syy­den kautta sillä on kyky tar­jota näky­vyyttä monen­lai­sille eri asi­oille oli kyse sitten yhteis­kun­nal­li­sista liik­keistä, tuot­tei­den mark­ki­noin­nista tai vaik­kapa yksit­täi­sistä valo­ku­vaa­jista. Jäl­keen­päin kat­soen Year of the Alpha oli menes­tyk­se­käs projekti nel­jästä yksin­ker­tai­sesta syystä. Ensik­si­kin pro­jek­tin ydin­idea oli huo­lel­li­sesti suun­ni­teltu Sonyn Alpha-brändin ympä­rille niin, että se löysi ylei­sönsä digi­taa­li­sista yhtei­söistä ja hyö­dynsi jo olemas­sa­ole­via kanavia. Toi­seksi panos­tin pro­jek­tiin huo­mat­ta­van mää­rän ener­giaa ja pidin huolen siitä, että jokai­nen jaka­mani päi­vi­tys olisi paitsi sisäl­löl­li­sesti kor­kea­laa­tui­nen, myös muita kuvaa­jia puhut­te­leva. Kol­man­neksi löy­sin pro­jek­til­leni oikean­lai­sen sosiaa­li­seen mediaan sovel­tu­van äänen, joka on avoin, inspi­roiva ja yhtei­söl­li­syyttä tukeva. Olin aidosti kiin­nos­tunut seu­raa­jieni toi­min­nasta ja vas­ta­sin jokai­seen minulle lähe­tet­tyyn vies­tiin. Nel­jän­neksi sitou­duin pro­jek­tiin aidosti ja tein pit­kä­jän­tei­sesti työtä yli vuo­den ajan sen onnis­tu­mi­seksi.

Tänä päivänä teen edelleen monipuolista brändi­ak­ti­voin­tiin liit­ty­vää yhteis­työtä Sonyn kanssa. Yhteis­työn tulok­sena olen suun­ni­tel­lut ja toteut­ta­nut esi­mer­kiksi Suo­men par­haan Sony Alpha-verkko­jul­kai­sun (yearofthealpha.fi), jonka tehtävänä on paitsi kertoa Sonyn tuot­teista, mutta ennen kaikkea tarjota myös näky­vyyttä suo­ma­lai­sille Sony Alpha-kuvaa­jille. Sen lisäksi ohjaan yhteis­työssä Sonyn kanssa suo­ma­lai­sille Sony-käyt­tä­jille suun­na­ttua Instagram-ryhmää (@sonyalphasuomi), jonka tar­koi­tuk­sena on niin ikään tukea Sonyn mark­ki­noin­ti­vies­tin­tää Suo­messa sekä tar­jota mie­le­kästä sisäl­töä suo­ma­lai­sille Sony Alpha-kuvaa­jille. Tämän lisäksi toi­min jos­kus myös esit­te­li­jänä eri­lai­sissa valo­ku­vauk­seen liit­ty­vissä tapah­tu­missa.

Sound of Koli

CD-KANNET
▫ GRAFIIKKA
Sound of Koli - Koistinen Kantele

Sound of Koli on Hannu Koistisen ja Heikki Mäenpään yhdessä tuot­tama kante­le­mu­sii­kin CD-levy. Sen toteu­tuk­sessa yhdis­tyvät kaksi element­tiä, kante­le­mu­siikki ja Kolin kansal­lis­mai­sema, joista raken­tuu koko­nai­suus, joka johdattaa kuun­te­lijan äänen ja kuvan kei­noin suo­ma­lai­seen koke­mus­maai­lmaan. Sound of Koli on pää­asial­li­sesti tar­koi­tettu maas­samme vie­rai­le­ville ulko­maa­lai­sille, mutta se ker­too myös meille taval­li­sille suo­ma­lai­sille kar­ja­lai­sen kult­tuurin merki­tyk­sestä osana suo­ma­laisuutta.

Graafiselta toteutukseltaan Sound of Koli on pelkis­tetty ja tekee arvok­kaasti tilaa suoma­lai­selle perin­teelle. CD:n kannet ovat kaksi­puo­leiset siten, että etu­puo­lella on Markku Tanon ottama päivä­kuva Kolin kvart­siit­ti­kalli­oilta ja sisä­kannet sul­ke­vat sisäänsä yöllisen näky­män samasta mai­se­masta. Ratkaisu sitoo visu­aa­lisen raken­teen osaksi päi­vien kier­toa, mikä osal­taan vah­vis­taa luonnon läsnä­oloa kan­sissa. Muu taitto on tyy­lil­tään tarkoi­tuk­sel­lisen modernia, sillä CD:n tehtä­vänä on toimia myös sil­tana perin­teen ja nyky­ajan välillä. Hannu Kois­tisen ja Heikki Mäen­pään valit­se­mat kap­pa­leet sekä levyllä esiin­ty­vät artis­tit kerto­vatkin suo­ma­lai­sen kante­le­mu­siikin elin­voi­mai­suudesta.

Sound of Koli - Koistinen Kantele
image #2
Pielisjärven rannalta korkealle koho­avan kallio­vaaran näky­mät ovat kan­sal­lis­tai­tei­li­joi­demme ansi­osta tallen­tu­neet osaksi kansal­lista muis­tiamme ja sym­bo­loi­vat tänä päivänä meidän ja esi-isiemme yhteistä luon­to­ko­ke­musta. Taiteel­lisen toiminnan tuot­teena Sound of Koli yllä­pi­tää tätä arvo­kasta perin­nettä ja jatkaa sitä kerto­malla suo­ma­laisen kan­te­le­mu­siikin tarinaa tämän päivän glo­baa­lissa maa­il­massa.

Painotalo Helprint Oy

INTERNET-SIVUT
▫ KONSEPTISUUNNITTELU
▫ PROJEKTINHALLINTA
▫ GRAFIIKKA
Helprint on Pohjoismaiden suurin syväpaino ja osa CirclePrinters -konsernia. Sen asiak­kaita ovat eri maiden johtavat aika­kaus­leh­ti­kus­tan­tajat sekä vähit­täis­kaupan ket­jut Suomessa, Pohjois­maissa ja Venä­jällä. Helprintin toteut­ta­mien yksit­täisten paino­töiden suuruus­luokat vaih­te­levat sadasta tuhan­nesta usei­siin miljooniin kappa­leisiin.

Helprintin internet-sivuston uudis­ta­misen lähtö­koh­tana oli aikai­sempaa parempi verkko­vies­tintä sekä ulko­asun nyky­ai­kais­ta­minen. Helprintille verkko­vies­tintä tarkoittaa ennen kaikkea yrityksen palve­lu­mah­dol­li­suuk­sien esittelyä. Tätä tehos­tet­tiin uudella nyky­ai­kai­sella raken­teella, joka mahdol­lis­taa erilaisten sisäl­töjen nosta­misen etu­sivulle. Rakenne tekee mahdol­li­seksi esimer­kiksi eri­laisten etu­si­vujen kusto­moinnin eri­kie­li­sille asiakas­ryhmille.

Painotalo Helprint Oy
Painotalo Helprint Oy
image #2
Uudistamisen yhteydessä Helprint lansee­rasi myös Groove-asiakas­lehden, jonka tuot­ta­jaksi valit­tiin helsin­ki­läinen viestin­tä­toi­misto Sanakunta. Säännöl­li­sesti ilmes­tyvän Groove-lehden artik­kelit hyödyn­netään myös Helprintin internet-sivus­tolla. Tiivis yhteys asia­kas­lehteen mahdol­listaa internet-sivuston sisällön jatkuvan kehi­tyksen. Esimer­kiksi erilaiset artik­kelit alan tren­deistä lisäävät sivus­ton mie­len­kiin­toa. Sivut saivat hyvää palautetta sekä Helprintiltä että sen asiak­kailta. Löydät sivuston osoit­teesta: http://www.helprint.fi.

Total Agility

YRITYSILME
▫ KONSEPTINSUUNNITTELU
▫ GRAFIIKKA
▫ VERKKOKAUPPA
Total Agility on agility-kou­lu­tuk­seen erikoistunut huip­pu­osaa­jien yri­tys. Niina-Liina Linna, Juha Orenius ja Jouni Orenius edus­tavat Suomessa erit­täin korkea­ta­soista laji­osaa­mista ja ovat menes­ty­neet erin­omai­sesti kan­sain­vä­li­sissä kil­pai­luissa. Teemu Linnan tuella he halu­si­vat yhdistää huip­pu­osaa­mi­sen­sa sekä raken­taa sen poh­jalta kai­kille har­ras­ta­jille sopi­van har­joi­tus­me­ne­tel­män. Näin syn­tyi Total Agility -metodi, joka perus­tuu yksin­ker­tai­siin ja älyk­käi­siin ajat­te­lu­ta­poi­hin. Omana teh­tä­vä­näni oli yri­tyk­sen graa­fisen ilmeen laa­ti­mi­nen sekä sen hyö­dyn­tä­mi­nen yri­tyksen tuot­teissa, mai­nok­sissa, internet-sivustolla ja verkkokaupassa.

Total Agility
Suomessa agilityn laji­ke­hi­tyk­sen haas­teena ovat suu­ren ylei­sön sii­hen liit­tä­mät suppeat mie­li­ku­vat. Mie­li­ku­vien tasolla laji kyt­key­tyy usein vain lem­mik­ki­eläin­har­ras­tuk­seen ja sen urhei­lul­li­set ulot­tu­vuu­det jää­vät huo­maa­matta. Halusin haas­taa nämä tavan­omai­set käsi­tyk­set graa­fi­sessa toteu­tuk­sessa ja esit­tää agility urhei­lul­lista ulot­tu­vuutta koros­ta­vassa kon­teks­tissa. Tätä varten koin tar­peel­li­sena hylätä agi­lity-tuot­teissa perin­tei­sesti esiin­ty­vän koi­ra­kes­kei­sen kuvas­ton ja siir­tää ohjaa­jat toi­min­nan kes­ki­pis­tee­seen — lajin san­ka­reita ovat viime kädessä siinä menes­tystä saa­vut­ta­neet ohjaa­jat. Urheilun läs­nä­oloa olen tavoi­tel­lut myös logossa käyttämättä tek­nistä edis­tystä ilmen­tä­vää typo­gra­fi­aa.

Total Agility
Total Agilityn verkkopalveluiden ytimessä on eng­lan­nin­kie­li­nen verk­ko­kauppa, jossa suo­ma­lai­set huip­pu­val­men­ta­jat tar­jo­avat video-kurs­seja kai­kille nyky­ai­kai­sen agility-har­joit­te­lun mene­tel­mistä kiin­nos­tu­neille. Verk­ko­kauppa sisäl­tää kau­sit­tai­sia alen­nus­tuot­teita, ryh­mä­alen­nuk­sia, tar­koin har­kit­tuja oppi­mis­ko­ko­nai­suuk­sia sekä mah­dol­li­suu­den kes­kus­tella har­joi­tus­ten sisäl­löistä val­men­ta­jien sekä toisten käyt­tä­jien kanssa. Ostetut video-kurssit sekä niihin liit­ty­vät rata­kar­tat ja teks­tu­aa­li­set sisäl­löt tal­len­tu­vat käyt­tä­jän hen­ki­lö­koh­tai­selle Total Agility-tilille, josta niitä opis­kella mil­loin vain. Har­joi­tuk­siin liit­ty­vät kes­kus­te­lut käy­dään puo­les­taan kai­kille verk­ko­kau­pan asiak­kaille yhtei­sessä kes­kus­te­lu­tilassa, jossa myös val­men­tajat tar­jo­a­vat lisä­vink­kejä ja vas­tauk­sia ongel­mal­li­siin tilan­tei­siin.

Total Agility


Strategiavaikuttaminen.fi

INTERNET-SIVUT
▫ KONSEPTISUUNNITTELU
▫ PROJEKTINHALLINTA
▫ GRAFIIKKA
Esimiehet ovat yrityksen strategian kannalta usein keskei­sessä asemassa, sillä he toimivat stra­te­gian tulkit­si­joina ja toteut­ta­jina. Strategiavaikuttaminen.fi -sivusto tarjoaa esimie­hille eri­laisia käytännön mene­tel­miä, joiden avulla he voivat kehittää omaa toimin­taansa strate­gia­vai­kut­ta­jina.

Strategiavaikuttaminen.fi -sivuston toimeksi­antajana oli Aalto-yliopiston stra­te­gian tutkimus- ja kehit­tä­mis­ohjelma STRADA. STRADAn tavoit­teena oli sen kehit­tä­mien strategia­työn mene­tel­mien julkaisu suoma­laisen työelämän käyttöön mahdol­li­sim­man helposti lähes­tyt­tä­vässä muodossa. Tästä syystä mene­telmät oli syytä perata raskaista organi­saatio- ja johtamis­teo­ri­oista ja pelkistää ne mahdol­li­simman yksin­ker­taiseen muotoon: resepti­ohjei­siin, joita sivus­tolla vierai­levat esi­miehet voisivat kerätä, kokeilla ja kehittää omassa työssään.

Strategiavaikuttaminen.fi
image #2
Strategiavaikuttaminen.fi -sivusto tuki samalla myös STRADAn tuottamaa ja WSOYPro:n julkai­semaa kirjaa "Esimies strategia­vai­kut­ta­jaksi" hankki­malla sille näky­vyyttä verkossa. Sivusto on ollut julkai­sunsa jälkeen aktii­vi­sessa käytössä päivittäin. Löydät strategia­vai­kut­ta­misen mene­telmiä osoit­teesta: http://www.strategiavaikuttaminen.fi.

Machine

CD-BOOKLET
▫ KONSEPTISUUNNITTELU
▫ GRAFIIKKA
Machine on internet-yhteisössä kollektiivisesti tuotettu elektro­nisen musiikin koko­el­ma­levy, jonka sisäl­löl­linen kon­septi perustuu meitä ympä­röi­vien koneiden ja lait­tei­den kulttuu­ri­his­to­riaan. Nils Øde­gaardin kanssa laati­mas­samme levyn johdan­to­teks­tissä halu­simme osoittaa, että koneet eivät ole vain tek­niikkaa ja kovaa pintaa. Ne kantavat mukanaan myös ihmis­kunnan toi­veita, pelkoja, sekä eri­lai­sia ideo­lo­gi­sia aineksia kuten myös koko­naisten aika­kau­sien unelmia. Kone osana moder­nin ajan iko­nista kuvastoa on myös yksi elek­tro­nisen musiikin lähtökohta.

Kollektiivisesti tuotetussa projektissa toimivan konseptin merkitys on eri­tyisen tärkeä, sillä se määrää osal­lis­tu­jien sitou­tu­mista projektiin. Konsepti sytyttää innoi­tuksen ja toimii projektin työstä­mis­vai­heessa eri­laisia näke­myksiä kokoa­vana ja toimintaa ohjaa­vana työka­luna. Machine-levyn konsepti oli menes­tyk­sekäs siinä mielessä, että se kokosi yhdeksän hengen tuotan­to­tiimin yhteen ja sai musii­kil­lista ma­te­ri­aalia yli 70 artis­tilta. Lopul­li­sessa julkai­sussa esiintyi 20 parasta, demo­kraat­tisin keinoin valit­tua artistia.

Machine
image #2 image #3 image #3 image #3 image #3 image #3 image #3
Omaan vastuualueeseeni kuului levyn konseptin lisäksi myös kansi­vihkon graafinen taitto. Voit tutustua siihen tästä lin­kistä (Machine pdf-tiedosto, 8 mt). Machine-levyn internet-sivut löydät osoit­teesta: http://www.machine-project.com. Projektin taloudellinen tuotto ohjautui ympä­ristön hyväksi Maail­man luonnon­säätiön (WWF) kautta.

Kettlebells Barcelona

LOGO
▫ GRAFIIKKA
Kettlebells Barcelona on yhden miehen, Leo Cavallon, personal trainer -yritys, joka tarjoaa kahva­kuu­lilla tehtävää kunto­har­joit­telua Barcelonassa. Kahva­kuula on venä­läistä alku­perää ja lajin harras­tajat pitävät sitä moni­puo­li­sena harjoit­te­lu­vä­li­neenä, jonka avulla voidaan kehit­tää voimaa, nopeutta, kestä­vyyttä ja tasa­painoa. Joillekin kahva­kuula tuo mieleen myös entis­ai­kojen voima­miehet trikoissaan.

Kettlebells Barcelona
Suosiotaan kasvattavassa kahva­kuu­la­har­joit­te­lussa on perim­mil­tään kyse vanhan lajin elvyt­tä­mi­sestä ja muokkaa­mi­sesta tämän päivän tarpeisiin. Maail­malla uutta kahva­kuu­la­har­joit­telua määrit­tävät usein testos­te­ro­nilla ladattu miehi­syyden ja kyvyk­kyyden koros­ta­minen. Leon mielestä tässä huka­taan kahva­kuu­la­har­joit­telun mahdol­li­suudet taval­li­sille ihmi­sille, jotka hyö­tyvät enemmän lajin terveys­vai­ku­tuk­sista.

Koska Leo on ystävä ja hyvä tyyppi, laadin hänelle logon yritys­toi­mintaa varten. Leon ajat­te­lua seuraten halusin välttää kahva­kuu­la­har­joit­telun streo­tyyp­pi­siä kuvia. Loppu­tulos kuvastaa harjoi­tus­vä­li­nettä, sillä se on useim­mille ihmi­sille tuntematon. Harjoi­tus­vä­line on tärkeä graafinen ele­mentti myös siksi, että laji perustuu välineen luomiin mahdol­li­suuksiin. Logon eri väriset ver­siot antavat mahdol­li­suuden esi­mer­kiksi väri­koo­data eri harjoi­tus­tyyp­pejä tai kohde­ryh­miä tarpeen mukaan.

Kimmosuominen.fi

INTERNET-SIVUT
▫ KONSEPTI
▫ GRAFIIKKA
Verkossa toimiva sähköinen ansioluettelo (curriculum vitae) on mielen­kiin­toinen visu­aa­linen haaste. Perin­tei­sesti ansio­luet­telon rakenne ja ulko­asu noudat­tavat tarkkaa säännöstöä, josta poikke­a­minen ei ole usein­kaan eduksi. Inter­netissä toimiva ansio­luet­telo ei kuiten­kaan voi perustua samoille graafi­sille säännöille kuin pape­rinen versio, sillä mediana inter­net pitää sisäl­lään omat kult­tuu­riset ja visu­aa­liset toimin­ta­ta­pansa. Ainakin ansio­luet­telon ulko­asun tulee poiketa sen pape­ri­sesta versiosta.

Kimmosuominen.fi

Kohtasin edellä mainitun ongelman laatiessani Kimmo Suomiselle verkossa toimivaa ansio­luet­teloa ja yrit­tä­es­säni sovittaa sitä internet-sivuksi. Useiden kokei­lujen jälkeen rat­kaisu löytyi oival­luk­sesta, että A4-tyyp­pinen ansio­luet­telo sellai­se­naan on verkko­vies­tinnän kentällä laiha ja vetämätön formaatti. Verkko­vies­tintä on usein värik­käämpää ja viestin lähet­täjän olete­taan olevan aktii­vinen kertoja. Loppu­tu­lok­sena syntyi ansio­luet­telon sijaan henki­lö­kuva, joka kertoo Kimmon urasta ja summaa lyhy­esti hänen näkemyk­sensä strategiasta.

Ideaa sivun graafiselle toteutukselle etsin sekä A4-paperin muodosta että Kimmon nimestä. Nimi ja siihen kytkey­tyvät mieli­kuvat ja merki­tykset tekevät ihmi­sestä lopulta sen per­soonan, joka hän on. Halusin korostaa tätä ja etsin ahkerasti Kimmon nimelle sopivaa kirja­sin­tyyppiä, joka koros­taisi sopi­valla tavalla sekä etu­nimen alkua että suku­nimen suomi-osaa. Löysin lopulta ita­lia­lai­sen Claudio Piccininin Emigrelle suunnit­te­leman Ottomat (Book) -kirja­sin­tyypin, joka sopii Kimmon nimelle erin­omai­sesti. Löydät sivuston osoit­teesta: http://www.kimmosuominen.fi.

Helprint multimedia

MULTIMEDIA
▫ PROJEKTINHALLINTA
▫ GRAFIIKKA
Digitaalisen median keinoin toteutettu yritys­esit­tely on usein keskeinen työ­kalu osana uutta asia­kas­ta­paamista. Hyvä yritys­esit­tely kiteyttää yrityksen keskeiset toimin­ta­tavat, tavoit­teet ja arvot. Myös eri­laisten laatu­mie­li­ku­vien ja luot­ta­muksen herät­tä­minen on yri­tys­esit­telyn keskeistä sisäl­töä. Usein esitys toimii kuitenkin vain johdan­tona varsi­nai­selle keskus­te­lulle. Tämän vuoksi esi­tyksen tyyli tulisi olla tarpeeksi kevyt ja välttää liian raskasta infor­maatiota.

Helprint Multimedia
image #2 image #2 image #2
Helprint multimedia on yritysesittely, joka on tehty tarinan muotoon kuvit­teel­lisen asiak­kaan näkö­kul­masta. Esi­tyksen yhtey­dessä Helprintin keskeiset vahvuudet tulevat esiin tarinan kään­teissä ja nume­roina esi­tetään vain aivan vält­tä­mät­tömät yksi­tyis­kohdat. Esitys on noin 12 minuuttia pitkä ja se toteu­tet­tiin neljällä eri kielellä: suomi, ruotsi, englanti ja venäjä. Esi­tyksen käsi­kir­joi­tuksen ja kuvat toteutti mik­ke­li­läinen mainos­toi­misto Aalto Oy. Esi­tyksen tek­ni­sestä toteu­tuk­sesta ja ääni­suun­nit­te­lusta vastasi Pixelem Oy.

Earth Chorus 60

CD-KANNET
▫ GRAFIIKKA
Earth Chorus 60 on radiokohinasta, menneisyys­ku­vista ja mikro­ryt­meistä koos­tuva elek­tro­nisen musiikin levy. Musii­kil­li­sesti levy on sekoitus uutta ja vanhaa. Radio­ko­hinan rakeiset tekstuurit sekoit­tuvat levyllä nyky­ajan digi­taal­iseen edi­toin­tiin ja vaih­tu­viin tunne­ti­loihin, jotka luovat mieli­kuvia muistin subjek­tii­vi­suu­desta ja elä­vyy­destä. Earth Chorus onkin tarkoi­tuk­sel­lisen vaikeasti tulkit­tava koko­nai­suus, joka haastaa kuuli­jansa määrit­te­lemään kuulemaansa.

Earth Chorus 60
image #2 image #2 image #2
Koska Earth Chorus ei seuraa mitään vakiin­tu­nutta elek­tro­nisen musiikin genreä, se oli haastava työ myös graa­fi­sesti. Hain ratkaisua kahdelta suunnalta. Levyn nimi viittaa radio­taa­juuk­sista muodos­tu­vaan sähkö­mag­neet­tiseen kenttään, joka ympä­röi maapalloa. Toisaalta halusin kiin­nittää ulko­asun Kraftwerk-henkiseen, pelkis­tet­tyyn muo­to­kieleen, jossa levyn visu­aa­li­suutta ohjaa levyn teema, ei elek­tro­ninen musiikki sinänsä. Näiden aja­tusten kautta päädyin tasa­vä­riseen toteu­tukseen, jossa typo­grafian muoto­kieli viittaa menneisyyteen. Löydät Earth Chorus 60-levyn sähköisen kansi­vihkon tästä (pdf-tiedosto, 2 mt). Koko levy on ladat­ta­vissa tästä (zip-tiedosto, 28 mt).

Red Handed Records

LOGO
▫ KONSEPTI
▫ GRAFIIKKA
Red Handed Records ei ole tavallinen levy-yhtiö. Perin­teinen levy-yhtiö tuottaa levyjä ynnä muita tuot­teita. Yleisön tehtä­väksi jää näiden tuot­teiden osta­minen. Red Handed Recordsin aja­tuk­sena on kääntää tämä vuoro­vai­ku­tus­suhde pää­lael­leen käyttäen hyväksi sosiaa­lista mediaa. Rajat kulut­tajan ja artistin välillä riko­taan, kun artistit voivat nostaa esiin kulut­tajia tasa­ver­tai­sina sisäl­lön­tuot­ta­jina. Idean ydin on artis­tien ja kulut­ta­jien tasa-arvoi­sessa vuoro­vai­ku­tus­suh­teessa, joka syventää kummankin osa­puolen kokemusta.
Red Handed Records
Red Handed Records on yhdessä amerikkalaisen Ryan Fabionin kanssa ideoima uuden­lainen levy-yhtiö. Toteutin tätä pro­jektia varten joitakin visu­aa­lisia drafteja mm. logosta. Toistai­seksi levy-yhtiö on kuitenkin siir­retty "toteu­tet­ta­vien asioiden" hyllylle. image #2 image #2 image #2

Suomen kiuaskivi

DRAFT
▫ GRAFIIKKA
Suomen kiuaskivi Ky tarjoaa oliviinikivestä valmis­tet­tuja kiuas­kiviä. Oli­vii­ni­kivi sopii kivi­tyy­pil­tään ja mine­raa­li­koos­tu­muk­sel­taan erit­täin hyvin sauna­ki­veksi. Esi­mer­kiksi sen lämmön­va­raus­kyky on huomat­ta­vasti suurempi kuin muissa luonnon­ki­vissä.

Suomen kiuaskivu Ky

Suunnittelin Suomen kiuaskivi Ky:n pyynnöstä yrityksen internet-sivuston ja myynti­työn uutta konsep­tia, joka kytkisi sauna­kivet sekä suoma­lai­suuteen että sauno­misen kult­tuu­ri­his­to­riaan. Tein aiheesta joitakin alus­tavia drafteja ja suun­nit­telin käyttä­väni visuaa­li­sessa ulko­asussa tunnel­mal­lisia kuvia sekä 1800-luvun puu­piirros-ornamen­tiikkaa. Työ jäi vali­tet­ta­vasti kesken projektin ulko­puo­li­sista syistä.

Ruhtinaskunta.fi - Toni Ahvenainen - Graafinen suunnittelu
Ruhtinaskunta on internet-sivusto, joka esittelee Toni Ahvenaisen henki­lö­koh­tai­sia työ­näyt­teitä. Työ­ko­ke­muk­seni perustuu moni­puo­li­sesti digi­taa­lisen median pro­jek­tin­hal­lintaan, konsep­ti­suun­nit­teluun sekä eri­laisten projek­tien visu­aa­liseen ohjauk­seen ja toteu­tukseen. Teen graafisia toteu­tuksia, konsul­toin­tia sekä muita pro­jek­teja niin isoille kuin pienil­lekin toimi­joille. Toimin pääsääntöisesti Tampereella, Helsingissä ja Mikkelissä.
Ruhtinaskunta.fi - Toni Ahvenainen - Graafinen suunnittelu