Toni Ahvenainen - Yhteiskuntatieteilijä, graafikko ja kirjoittaja

Tervetuloa Ruhtinaskunta.fi -sivustolle. Olen sosio­lo­gi­sesti sivis­ty­nyt yhteis­kun­ta­tie­tei­lijä sekä yli kym­me­nen vuo­den koke­muk­sella varus­tettu digi­taa­lisen median ammat­ti­lai­nen. Tämän lisäksi toi­min vapaana sisäl­lön­tuot­ta­jana monessa eri kana­vassa ja olen myös aktii­vi­nen kir­joit­taja. Työ­elä­mässä minua kiin­nos­ta­vat tällä hetk­ellä paitsi verk­ko­vies­tin­nän suun­nit­te­lu­teh­tä­vät eri­lai­sissa asian­tun­ti­ja­or­ga­ni­saa­tioissa, myös sel­lai­set työ­teh­tä­vät, joilla on yhteis­kun­nal­lista ulot­tu­vuutta ja po­si­tii­vi­nen vai­ku­tus suo­ma­lai­seen yhteis­kun­taan. Tälle verk­ko­si­vus­tolle olen kerän­nyt joitakin näyt­tei­tä ai­kai­sem­min toteut­ta­mis­tani pro­jek­teista. Yhteys­tie­toni löydät esimerkiksi tästä.